ZASADY I WARUNKI

Strona internetowa pod adresem  www.jimbeam.com (niniejsza „Strona internetowa”) jest obsługiwana przez firmę Beam Suntory Inc. („Beam Suntory”). Korzystanie i dostęp do niniejszej Strony internetowej są możliwe pod warunkiem zaakceptowania niniejszych Warunków korzystania, w tym naszej  Polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do okresowego modyfikowania lub aktualizowania niniejszych Warunków korzystania ze skutkiem natychmiastowym. Obowiązkiem użytkownika jest okresowy przegląd niniejszych Warunków korzystania w celu zapoznania się z aktualizacjami.

PO PRZECZYTANIU TEJ STRONY, JEŚLI Z DOWOLNEGO POWODU UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z TYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA BĄDŹ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI LUB NIE MOŻE ICH PRZESTRZEGAĆ, POWINIEN NATYCHMIAST OPUŚCIĆ NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ. W PRZECIWNYM RAZIE DOSTĘP I KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄ RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA I POLITYKI PRYWATNOŚCI.

UPOWAŻNIENI UŻYTKOWNICY NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsza Strona internetowa jest przeznaczona do korzystania i dostępu przez osoby pełnoletnie, które mogą kupować i spożywać alkohol. Jeśli użytkownik jest osobą pełnoletnią w kraju zamieszkania i kraju, w którym uzyskuje dostęp do niniejszej Strony internetowej, może kontynuować korzystanie z niej. W przeciwnym razie prosimy o natychmiastowe opuszczenie tej Strony internetowej.

PRAWA DO TREŚCI I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do wszystkich materiałów, treści i układu niniejszej Strony internetowej (w tym tekstu, interfejsów użytkownika i wizualnych, obrazów, wyglądu, projektu, dźwięku itp. oraz wszelkich bazowych programów i kodów komputerowych) są własnością firmy Beam Suntory, jej spółek dominujących, podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych lub zewnętrznych licencjodawców. Zabrania się kopiowania, powielania, publikowania na innych stronach internetowych, ponownego publikowania, przesyłania, kodowania, modyfikowania, tłumaczenia, publicznego wykonywania lub wyświetlania, wykorzystywania do celów komercyjnych, rozpowszechniania lub przekazywania dowolnej części niniejszej Strony internetowej oraz wykonywania jakichkolwiek prac pochodnych na jej podstawie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Beam Suntory.

Jakakolwiek nazwa, logo, znak towarowy, znak usługowy, patent, projekt, prawo autorskie lub inna własność intelektualna pojawiająca się na tej Stronie internetowej jest własnością firmy Beam Suntory, jej spółek dominujących, podmiotów stowarzyszonych lub podmiotów zależnych bądź jest przez nich licencjonowana i nie może być używana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Beam Suntory lub odpowiedniego właściciela. Korzystanie z tej Strony internetowej nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw, tytułów, odsetek ani licencji do jakiejkolwiek własności intelektualnej pojawiającej się na Stronie internetowej. 

Każde nieautoryzowane użycie zawartości tej Strony internetowej może narazić użytkownika na sankcje cywilne lub karne.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Firma Beam Suntory prowadzi niniejszą Stronę internetową dla osobistej rozrywki, informacji i edukacji użytkownika. Użytkownik może swobodnie przeglądać niniejszą Stronę internetową i pobierać wyświetlane na niej materiały wyłącznie do niekomercyjnego, zgodnego z prawem i osobistego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich praw autorskich i innych praw własności dotyczących niniejszych materiałów oraz że takie informacje nie są modyfikowane, kopiowane ani publikowane na dowolnym komputerze w sieci lub transmisji w dowolnych mediach. Wszelkie inne kopiowanie (w formie elektronicznej, papierowej czy innej) jest zabronione i może stanowić naruszenie prawa własności intelektualnej i innych praw na całym świecie. Wszelkie komercyjne wykorzystanie całości lub części niniejszej Strony internetowej jest zakazane, z wyjątkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od firmy Beam Suntory. Wszelkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie przyznane, są zastrzeżone dla firmy Beam Suntory.

Użytkownik nie może używać żadnych narzędzi programowych, w tym m.in. pająków, botów, indekserów, robotów, pełzaczy, harvesterów lub jakichkolwiek innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metodologii, lub jakichkolwiek podobnych lub równoważnych procesów ręcznych („Narzędzi”) w celu uzyskania dostępu, nabycia, skopiowania lub monitorowania dowolnej części niniejszej Strony internetowej lub jakiejkolwiek treści bądź powielania lub obejścia struktury nawigacyjnej lub prezentacji niniejszej Strony internetowej lub dowolnej treści w celu uzyskania lub próby uzyskania za pomocą dowolnych środków materiałów, dokumentów lub informacji, które nie są celowo udostępniane  za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej. Narzędzia korzystające z niniejszej Strony internetowej będą uważane za agentów osoby fizycznej (osób fizycznych), która je kontroluje lub jest ich autorem. 

Brak gwarancji
FIRMA BEAM SUNTORY NIE OBIECUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA LUB JEJ DOWOLNA ZAWARTOŚĆ, USŁUGA LUB FUNKCJA JEST WOLNA OD BŁĘDÓW I ZAKŁÓCEŃ ORAZ ŻE DOWOLNE USTERKI BĘDĄ NAPRAWIANE LUB ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZYNIESIE KONKRETNE REZULTATY. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, ZAKAZU NARUSZENIA I DOKŁADNOŚCI. 
 

Firma Beam Suntory nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez wirusy lub inne formy zainfekowania bądź niszczące funkcje, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy,

oprogramowanie, dane lub inną własność w związku z dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem niniejszej Strony internetowej bądź pobieraniem jakichkolwiek materiałów, tekstów, obrazów, plików wideo lub audio ze Strony internetowej i innych powiązanych witryn. 

BRAK GWARANCJI

FIRMA BEAM SUNTORY NIE OBIECUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA LUB JEJ DOWOLNA ZAWARTOŚĆ, USŁUGA LUB FUNKCJA JEST WOLNA OD BŁĘDÓW I ZAKŁÓCEŃ ORAZ ŻE DOWOLNE USTERKI BĘDĄ NAPRAWIANE BĄDŹ ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZYNIESIE KONKRETNE REZULTATY. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, ZAKAZU NARUSZENIA I DOKŁADNOŚCI.

Firma Beam Suntory nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez wirusy lub inne formy zainfekowania bądź niszczące funkcje, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność w związku z dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem niniejszej Strony internetowej bądź pobieraniem jakichkolwiek materiałów, tekstów, obrazów, plików wideo lub audio ze Strony internetowej i innych powiązanych witryn.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku firma Beam Suntory, jej spółki dominujące, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne i usługodawcy lub ich członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze lub przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym, bez ograniczeń, szkody bezpośrednie, szczególne, przypadkowe, pośrednie, przykładowe, karne lub wynikowe, w tym utratę zysków, bez względu na poinformowanie o możliwości wystąpienia takich szkód, a także na podstawie teorii odpowiedzialności, wynikające z korzystania z niniejszej Strony internetowej, jej działania, przeglądania oraz odwiedzania innych stron, których łącza zostały na niej opublikowane. Korzystając z niniejszej Strony internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z niej na własne ryzyko. Niektóre przepisy nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub wyłączenie bądź ograniczenie niektórych szkód; jeżeli przepisy te mają zastosowanie do użytkownika, niektóre lub wszystkie powyższe zastrzeżenia mogą nie mieć zastosowania, a użytkownik może mieć dodatkowe prawa.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić firmy Beam Suntory oraz zabezpieczać i chronić ją przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi lub związanymi z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej.

SKLEPY INTERNETOWE; PROMOCJE

Dodatkowe zasady i warunki mogą mieć zastosowanie do zakupu towarów lub usług oraz do określonych części lub funkcji Strony internetowej, w tym m.in. do konkursów, loterii, zaproszeń lub innych podobnych funkcji (każda z nich to „Aplikacja”), a wszystkie dodatkowe zasady i warunki stanowią część niniejszych Warunków korzystania na podstawie niniejszego odwołania. Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i warunków takiej Aplikacji. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami korzystania a warunkami Aplikacji, warunki Aplikacji będą miały znaczenie w odniesieniu do Aplikacji.

CENY

Wszystkie ceny są podawane w dolarach amerykańskich.

KOMUNIKACJA NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Zabrania się umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, grożących, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych lub bluźnierczych bądź jakichkolwiek materiałów, które mogłyby stanowić przestępstwo lub zachęcać do zachowań, które byłyby uznane za przestępstwo, dawałyby podstawy do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszały prawo. Firma Beam będzie w pełni współpracować, w tym m.in. zachowując i ujawniając wszelkie przekazy lub komunikaty użytkownika na Stronie internetowej, ujawniając tożsamość użytkownika lub pomagając w jego identyfikacji, z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami, organami ścigania, nakazem sądowym lub organem rządowym.

Wszelka komunikacja lub materiały przesyłane przez użytkownika na Stronę internetową za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Firma Beam Suntory nie może zapobiegać pozyskiwaniu informacji z niniejszej Strony internetowej, a z użytkownikiem może skontaktować się firma Beam Suntory lub niepowiązane z nią strony trzecie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w inny sposób na niniejszej Stronie internetowej i poza nią. Wszelkie przesyłane przez użytkownika treści mogą być edytowane przez firmę Beam Suntory lub w jej imieniu, mogą być publikowane na niniejszej Stronie internetowej lub nie, według wyłącznego uznania firmy Beam Suntory, oraz mogą zostać wykorzystane przez firmę Beam Suntory lub jej podmioty stowarzyszone do dowolnego celu, w tym m.in. do powielania, ujawniania, przekazywania, publikowania, transmitowania i zamieszczania. Ponadto firma Beam Suntory może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w każdej komunikacji wysyłanej na Stronę internetową w dowolnym celu, w tym m.in. opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów, wykorzystując takie informacje. Jeśli użytkownik przesyła jakiekolwiek pomysły, koncepcje, materiały lub inne informacje na niniejszą Stronę internetową, akceptuje fakt, że nie będą one traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane przez firmę Beam Suntory bez żadnego wynagrodzenia, w tym bez ograniczeń do reprodukcji, transmisji, publikacji, marketingu, rozwoju produktu itp.

Chociaż firma Beam Suntory może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, posty, transmisje, tablice ogłoszeń itp. na Stronie internetowej, firma Beam Suntory nie jest do tego zobowiązana i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z treści publikowanych w tych miejscach ani za jakiekolwiek błędy, zniesławienie, oszczerstwo, pomówienie, pominięcie, fałsz, obsceniczność, pornografię, profanację, niebezpieczeństwo lub niedokładności zawarte w jakichkolwiek informacjach znajdujących się w tych miejscach na Stronie internetowej. Firma Beam Suntory nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub komunikację użytkownika bądź jakiejkolwiek niepowiązanej strony trzeciej w ramach niniejszej Strony internetowej, jak i poza nią. 

ZAWIADOMIENIE I PROCEDURA DOTYCZĄCA FORMUŁOWANIA ROSZCZEŃ W SPRAWIE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Osoby, które uważają, że ich praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, są proszone o podanie poniższych informacji agentowi ds. praw autorskich:

AGENT DS. PRAW AUTORSKICH FIRMY JIM BEAM:

Beam Copyright Agent
Beam, Inc.
510 Lake Cook Road
Deerfield, IL 60015
Telefon: 847-948-8888
Faks: 847-948-8610
E-mail: copy.right@beamglobal.com

Możemy wystosować powiadomienie do naszych użytkowników za pośrednictwem ogólnego powiadomienia na naszej Stronie internetowej, wiadomości elektronicznej na adres e-mail użytkownika znajdujący się w naszych rejestrach lub za pomocą przesyłki poleconej na fizyczny adres użytkownika znajdujący się w naszych rejestrach. Jeżeli użytkownik otrzyma takie powiadomienie, może przekazać wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich pisemne powiadomienie zwrotne, zawierające poniższe informacje. Aby powiadomienie zwrotne było skuteczne, musi mieć formę komunikatu pisemnego zawierającego następujące elementy:

1. podpis fizyczny lub elektroniczny;
2. identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany, oraz lokalizacja, w której materiał pojawił się przed usunięciem lub zablokowaniem dostępu do niego;
3. oświadczenie złożone pod karą krzywoprzysięstwa, że działając w dobrej wierze, użytkownik uważa, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub zablokowany; oraz
4. imię i nazwisko, adres fizyczny i numer telefonu oraz oświadczenie, że użytkownik zgadza się na jurysdykcję Federalnego Sądu Rejonowego dla okręgu sądowego, któremu podlega adres zamieszkania użytkownika, lub jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla dowolnego okręgu sądowego, w którym znajduje się oddział firmy Beam, oraz że użytkownik przyjmie doręczenie od osoby, która dostarczyła powiadomienie o rzekomym naruszeniu materiału lub od agenta takiej osoby.

ROZWIĄZANIE

Firma Beam Suntory może, zgodnie z własnym uznaniem, modyfikować lub przerwać działanie Strony internetowej bądź modyfikować lub zamknąć konto użytkownika lub dostęp do niniejszej Strony z dowolnego powodu z uprzedzeniem lub bez oraz bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich.

NAZWA UŻYTKOWNIKA I HASŁO

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie sposoby wykorzystania swojego członkostwa, niezależnie od tego, czy zostało ono przez niego autoryzowane, czy też nie. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie firmy Beam o jakimkolwiek nieautoryzowanym wykorzystaniu jego nazwy użytkownika i hasła lub wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa.

NIEPOWIĄZANE PRODUKTY I WITRYNY

Opisy lub odniesienia do produktów, publikacji lub witryn niebędących własnością firmy Beam Suntory ani jej podmiotów stowarzyszonych nie oznaczają poparcia dla tego produktu, publikacji lub witryny. Firma Beam Suntory nie przejrzała wszystkich materiałów powiązanych ze Stroną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich materiałów. Przechodzenie do innych witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

POLITYKA DOTYCZĄCA ŁĄCZY

Niniejsza Strona internetowa może zawierać, dla wygody użytkownika, łącza do witryn będących własnością lub obsługiwanych przez strony inne niż firma Beam Suntory. Każda witryna, do której łącze znajduje się na tej Stronie internetowej, ma swoje własne zasady i warunki użytkowania, jak opisano w informacji prawnej / warunkach użytkowania tej witryny. Te warunki i zasady mogą różnić się od niniejszych Warunków korzystania, dlatego zachęcamy do uważnego przeczytania informacji prawnych / warunków użytkowania każdej witryny przed rozpoczęciem korzystania z niej. Firma Beam Suntory nie kontroluje dostępności, zawartości ani bezpieczeństwa zewnętrznych witryn ani nie ponosi odpowiedzialności za nie lub za doświadczenie użytkownika podczas interakcji bądź korzystania z nich. Firma Beam Suntory nie popiera treści, produktów ani usług dostępnych na takich witrynach. Przechodzenie do takich witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Prawo Stanów Zjednoczonych; anulowane tam, gdzie zabrania tego prawo

Niniejsza Strona internetowa podlega prawu stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a przeglądanie i korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją i wyrażeniem na nie zgody, bez względu na zasady kolizji praw. Niezależnie od powyższego, niniejsza Strona może być przeglądana w innych krajach i może zawierać odniesienia do produktów lub usług, które nie są dostępne we wszystkich krajach. Odniesienia do konkretnego produktu lub usług nie oznaczają, że są one odpowiednie lub dostępne dla wszystkich osób w wieku uprawniającym do zakupu we wszystkich lokalizacjach bądź że firma Beam zamierza udostępnić takie produkty czy usługi w tych krajach. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów, funkcji, usług lub Aplikacji zamieszczone na tej Stronie internetowej są nieważne tam, gdzie zabrania tego prawo. Dane użytkownika zostaną przesłane do firmy Beam Suntory z siedzibą w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych, która może znajdować się poza granicami kraju użytkownika, a przekazując nam swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na takie przesyłanie. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić poufność wszelkich zebranych danych osobowych, nie ponosimy odpowiedzialności za ich ujawnienie w wyniku błędów podczas przesyłania lub nieuprawnionych działań osób trzecich.

 

Niniejsze Warunki korzystania wchodzą w życie z dniem 29 października 2008 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jim Beam® Kentucky Straight Bourbon Whiskey, 40% i 43% Alc./Vol. oraz Jim Beam® Red Stag Kentucky Straight Bourbon Whiskey wzbogacony naturalnymi smakami, 40% Alc./Vol. ©2011 James B. Beam Distilling Co., Clermont, KY.
Beam Suntory, Inc. 510 Lake Cook Road, Deerfield, IL 60015

 

© Beam Suntory, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.